Obligatiile angajatorilor privind examenele medicale

În funcție de locurile de muncă/posturile de lucru oferite de către angajatori, în cadrul firmelor, legiuitorul a stabilit reguli concrete sau fișe speciale pentru efectuarea examenului medical la angajare și a controlului medical periodic.

Prin HG nr. 355/ 11.04.2007 s-au stabilit Cerințele minime pentru supravegherea sănătății lucrătorilor față de riscurile pentru securitate și sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenți nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă/ postului de lucru, precum și a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

Prin supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se înțelege totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesie, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a lucrătorilor.

Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este asigurată de către medici specialiști de medicină muncii.

Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât și din sectorul privat au obligația:

 • să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătății lucrătorilor, actualizată periodic, și
 • să asigure fondurile și condițiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare supravegherii sănătății lucrătorilor.

Lucrătorii nu pot fi implicați sub nicio formă în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale de la locul lor de muncă/postul de lucru.

Serviciile medicale profilactice sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic,la reluarea activității, pentru promovarea sănătății la locul de muncă.

În anexa 1 la HG nr. 355/2007 se nominalizează serviciile medicale profilactice (prin fișe specifice) care se efectuează lucrătorilor, în funcție de natura agenților nocivi existenți la locul de muncă/ postul de lucru (chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici).

Angajarea și repartizarea lucrătorilor pe locuri de muncă/posturi de lucru este permisă angajatorului numai în funcție de starea de sănătate și de aptitudinile fizice și psihologice ale lucrătorilor care solicită angajarea, în funcție de riscurile privind securitatea și sănătatea în muncă, particularitățile activității ce urmează a fi desfășurată de către lucrător și condițiile de muncă efective, existențe la viitorul loc de muncă/post de lucru.

Orientarea și angajarea lucrătorilor în muncă se realizează obligatoriu prin examene medicale și psihologice efectuate conform reglementărilor legale ale Ministerului sănătății.

Legislația interzice angajarea sau schimbarea locului de muncă/ postului de lucru al lucrătorilor, fără avizul medical emis de către medicul de medicină muncii.

Fiecare lucrător trebuie să aibă un dosar medical propriu care se păstrează la medicul de medicină muncii. Lucrătorul va fi informat la cerere despre conținutul dosarului său medical.

Un exemplar din fișa de aptitudini completată de către medicul de medicină muncii, cu care lucrătorul se prezintă la angajator, după efectuarea examenului medical în vederea angajării se păstrează la conducătorul locului de muncă.

Examenul medical la angajare

Examenul medical în vederea orientării și angajării, precum și controlul medical periodic și examenul medical la reluarea activității reprezintă supravegherea activă a sănătății lucrătorilor și au drept scop stabilirea stării de sănătate a acestora, orientarea și îndrumarea acestora spre locuri de muncă/ posturi de lucru și profesiuni, în concordanță cu starea lor de sănătate precum și luarea în evidență a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.

Examenul medical al lucrătorilor la angajarea în muncă stabilește aptitudinea/aptitudinea condiționată/inaptitudinea permanentă sau temporară, în muncă, pentru profesia/ funcția și locul de muncă în care angajatorul va desemna lucrătorul să lucreze efectiv.

În urmă efectuării examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicină muncii poate face propuneri pentru:

 • adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice și la starea de sănătate a lucrătorului,
 • îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă,
 • includerea în circuitul informațional și operațional din sistemul sanitar, a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.

Examenul medical în vederea angajării se efectuează oligatoriu înainte de proba practică, examen/ concurs său perioadă de încercare, următoarelor categorii de lucrători:

 • lucrători care urmează a fi angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată,
 • lucrători care își schimbs locul de muncă, sunt transferați sau detașați în alte locuri de muncă/ posturi de lucru sau alte activități, care pot fi ocupate numai dacă sunt îndeplinite cerințele legale de ordin sanitar,
 • lucrători care își schimbă meseria sau profesia.

Normele legale interzic începerea oricărei activități fără avizul medical favorabil al medicului de medicină muncii.

Examenul medical în vederea angajării în muncă poate fi efectuat numai de către medicul de medicina muncii și constă în:

 • anamneză medicală profesională și neprofesionala și examenul clinic, conform dosarului medical individual al fiecărui lucrător (tipizat în anexa 4 la HG nr. 355/ 2007 cu modificările și completările ulterioare),
 • examene medicale clinice și paraclinice, conform fișelor tipizate (anexa 1 la HG nr. 355/ 2007 cu modificările și completările ulterioare), întocmite pentru fiecare activitate,
 • examene medicale suplimentare solicitate de medicul de medicina muncii, pentru angajarea la locuri de muncă/ postul de lucru și activitățile cu expunere la factori nocivi profesionali, pentru stabilirea incompatibilităților medicale cu riscurile profesionale identificate și evaluate (prin fișa de identificare a factorilor de risc profesional, completată de către angajator, pentru postul ce urmează a fi deservit de către lucrătorul care solicită examenul medical de angajare).

Rezultatele examenului medical se consemnează în dosarul medical individual.

Examenul medical în vederea angajării în muncă se face la solicitarea angajatorului, care va completă fișa de solicitare și fișa de identificare a factorilor de risc profesional (tipizate în anexa 2 respectiv în anexa 3 la HG nr. 355/ 2007 cu modificările și completările ulterioare), cu care lucrătorul care solicită angajarea se prezintă la medicul de medicină muncii pentru examinarea medicală.

În cazul transferului/ detașării pe termen mai lung, lucrătorul este obligat să prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicină muncii care a deservit locul de muncă anterior.

Medicul specialist de medicina muncii, în baza fișei de solicitare, a fișei de identificare a factorilor de risc, a dosarului medical și a examenelor medicale efectuate completează fișa de aptitudini cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiționat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă/ postul de lucru respectiv. Fișa de aptitudini care finalizează examenul medical la angajarea în muncă se completează numai de către medicul de medicină muncii, în 2 exemplare, câte una pentru lucrător și pentru angajator.

Examenul medical de adaptare în muncă 

Acest tip de examen medical se efectuează la indicația medicului specialist de medicina muncii, în prima lună de la angajare și are că scop:

 •  să completeze examenul medical la angajarea în muncă, în condițiile concrete noilor locuri de muncă (organizarea fiziologică a muncii, a mediului de muncă, relațiile om-mașină, relațiile psihosociale în cadrul colectivului de muncă),
 • să ajute organismul celor angajați să se adapteze noilor condiții,
 • să determine depistarea unor căușe medicale ale neadaptării la noul loc de muncă și recomandă măsuri de înlăturare a acestora.

Examenul medical periodic 

Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu, tuturor lucrătorilor indiferent de tipul contractului de muncă, astfel încât fiecare lucrător să poată beneficia de supravegherea sănătății la intervale regulate și are drept scopuri:

 • confirmarea/ infirmarea la perioade de timp stabilite, a aptitudinii în muncă, pentru profesia/ funcția și locul de muncă/ postul de lucru, pentru care s-a făcut angajarea și s-a întocmit fișa de aptitudini,
 • depistarea apariției unor boli care constituie contraindicații pentru activitățile și locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional,
 • diagnosticarea bolilor profesionale,
 • diagnosticarea bolilor legate de profesie,
 • depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unității, pentru calitatea produselor sau pentru populația cu care lucrătorul intră în contact, prin natura activității sale.

Frecvența examenului medical periodic care se efectuează lucrătorilor este stabilită prin fișele din anexa 1 la HG nr. 355/ 2007 cu modificările și completările ulterioare).

Cu titlu informativ, examenul medical periodic se efectuează de regulă anual:

 • celor care lucrează în întreprinderi/ unități cu condiții de expunere la factori nocivi profesionali,
 • celor care desfășoară activități cu risc de transmitere a unor boli și care lucrează în sector alimentar, zootehnic, instalații de aprovizionare cu apa potabilă, colectivități de copii, unități sanitare etc,

Examenul medical periodic constă în:

 • înregistrarea evenimentelor medicale din perioada anterioară datei controlului,
 • examen clinic general, conform dosarului medical (anexa 4 din HG nr. 355/ 2007 cu modificările și completările ulterioare),
 • examene clinice și paraclinice conform fișelor din anexa 1 la HG nr. 355/ 2007 cu modificările și completările ulterioare și a examenului indicat de către medicul specialist de medicina muncii,
 • înregistrarea rezultatelor în dosarul medical individual al lucrătorului,
 • finalizare control medical periodic prin completarea fișei de aptitudini (model conform anexa 5 din HG nr. 355/ 2007 cu modificările și completările ulterioare), în 2 exemplare, unul pentru lucrător și unul pentru angajator.

Examenul medical la reluarea activității

Examenul medical la reluarea activității se efectuează de către medicul de medicina munciiori de câte ori îl consideră necesar, în funcție de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a absentat din producție, după o întrerupere a activității de minimum 90 de zile, pentru motive medicale sau de 6 luni pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activității, respectându-se reglementările de la examenul medical periodic și are drept scopuri:

 • cofirmarea aptitudinilor lucrătorului pentru exercitarea profesiei/ funcției avute anterior sau noii profesii/ funcții la locul de muncă respectiv,
 • stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă și a unor activități specifice profesiei sau funcției, după caz,
 • reorientarea spre alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menținerea stării de sănătate și a capacității sale de muncă.

Obligațiile angajatorilor privind examenele medicale

Examenul medical în vederea angajării în muncă, examenul medical la reluarea activității precum și examenul medical periodic se organizează de către angajator și se efectuează de către servicii medicale de întreprindere și/ sau medici de medicina muncii autorizați în acest sens, cu care angajatorul are încheiat un contract de prestări de servicii medicale.

Planificarea controlului medical periodic se cuprinde în planul complex de medicină muncii pe județ existent la autoritatea sanitară și în programul de prevenire și protecție al angajtorului.

Rezultatele examenelor medicale și concluziile controlului medical periodic se înregistrază în dosarul medical al persoanei respective.
Dosarul medical și fișa de expunere la riscuri profesionale se păstrează la cabinetul de medicina muncii unde s-a efectuat examenul medical de angajare și controlul medical periodic.

Unitățile medicale, la solicitarea angajatorului prezintă acestuia, concluziile controlului medical periodic efectuat și datele de morbiditate profesională.

Aceste informații stau la baza completării programului de prevenire și protecție, de către angajator.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *